Les paraules genèriques i pures s’utilitzen en entorns comercials i operacions empresarials on representen una quantitat de diners guanyada per l’organització.

Diferència entre brut i brut

Què és la crueltat?

El terme genèric s’utilitza per referir-se als beneficis obtinguts per una organització empresarial en un període de temps determinat, que es pot deduir d’aquest mes o anys sense deducció.

Per exemple, el pagador rep ingressos bruts de l’empresari com a pagament abans de la deducció legal, com ara impostos, assegurances de salut i contribucions d’assegurança social.

En l’entorn empresarial, el terme genèric fa referència a les unitats venudes per l’empresa i la quantitat rebuda després de multiplicar cada preu unitari.

Què exactament?

El terme xarxa s'utilitza per al percentatge de quantitats totals. Per exemple, després de la venda de béns i serveis, sense tenir en compte totes les despeses d’un període determinat, els ingressos totals de l’empresa que es ven condueixen al benefici net de l’organització.

Total despeses de vendes = Ingressos nets

Entre els exemples de despeses que es dedueixen de les vendes brutes es troben salaris, serveis públics, despeses judicials i despeses de publicitat.

Diferència entre brut i brut

Diferència entre net i brut

Significacions pures i brutes

Un terme genèric fa referència a l'import total assumit per una organització després de realitzar diverses activitats com ara vendre productes i serveis. Per exemple, a vegades, les vendes totals i el benefici brut es denominen vendes brutes i benefici brut.

El terme xarxa s'utilitza normalment per determinar la quantitat que queda després de treure la deducció legal. Per exemple, els sous i els serveis públics es dedueixen dels ingressos de l'empresa per proporcionar ingressos nets.

Profit net i brut

El benefici brut és la quantitat en què una entitat opera després de calcular la diferència entre els ingressos de l’organització i la producció de béns o serveis dins de l’organització.

El benefici net, d’altra banda, és l’import en què incorrerà l’entitat després de deduir tots els costos associats al funcionament de l’organització. El benefici net s’utilitza per mesurar la rendibilitat empresarial i es registra al compte de pèrdues i guanys.

Tributació pura i bruta

Els impostos són les lleis que les persones i les organitzacions han de pagar al govern en cada període financer. Les persones paguen impostos (impostos sobre la renda) al govern sobre la seva renda bruta. Això significa que es retenen els impostos abans de deduir-ne altres despeses.

En canvi, les empreses i els treballadors autònoms paguen impostos a l’Administració fiscal sobre els seus ingressos nets. Aquest procediment està consagrat en els actes tributaris de qualsevol estat.

Clar i brut en arrendament

L’arrendament és el procés pel qual el propietari permet al propietari utilitzar la propietat, després de la qual ha de pagar els pagaments mensuals o anuals acordats.

L’arrendament es produeix quan es requereix la renda per pagar els serveis públics i els impostos sobre la propietat de l’inquilí. Alguns dels altres pagaments de lloguer pagats per l’inquilí en concepte de lloguer general inclouen manteniment, emmagatzematge, assegurança de propietat, aigua i clavegueram i impostos sobre la propietat.

L’arrendament net, d’altra banda, es produeix quan l’arrendatari està obligat a pagar el lloguer, inclosos els serveis, els impostos, l’assegurança de propietat i altres despeses que paga el propietari.

Net i brut a tipus d’interès

Interès: la quantitat que és superior al principi de l’individu després d’obtenir el préstec financer del prestador o del banc.

El tipus d’interès brut és la quantitat declarada per l’organització com a capçalera de les persones que rebin préstecs.

El tipus d'interès net, en canvi, és un tipus d'interès efectiu que es considera un individu després de deduir o corregir impostos i altres taxes legals. L’interès net és el tipus d’interès que s’acredita al vostre compte després de rebre un préstec de l’entitat de crèdit.

Pagament brut i net

El salari brut és el títol del salari que rep una persona abans de pagar les deduccions legals i les contribucions personals. Aquest és el número que mostra el titular dels ingressos personals abans de qualsevol manipulació.

Els salaris nets són la quantitat que una persona torna a casa després de retirar-se totes les deduccions legals i les contribucions personals. Algunes de les deduccions deduïdes del pagament brut per a la formació del salari net inclouen l’impost sobre la renda, l’assegurança i l’assegurança laboral.

Marge brut i pur

El marge brut és el benefici brut d’una organització dividida per les vendes netes d’una empresa, generalment expressada en percentatge. El marge brut mostra la rendibilitat de les empreses.

El marge net és el benefici net de l’entitat expressat en un percentatge del benefici de l’organització. El marge net revela l'eficàcia d'una empresa per controlar els costos.

Diferència entre net i brut

VERSUS GENERAL Net

Resum de la quantitat bruta i bruta

  • El termini brut fa referència a l’import total que ha rebut l’entitat abans de deduir els costos relacionats, i el termini net és l’import que ha rebut l’empresa després de deduir tots els costos relacionats. El benefici brut és el benefici obtingut per l'empresa després de deduir els costos directes, i el benefici net és la quantitat realitzada després de deduir tots els costos. L’arrendament brut és un tipus d’arrendament que un arrendatari ha de pagar només per lloguer, lloguer, taxes d’assegurança, serveis públics i impostos sobre la propietat. Altres diferències inclouen interès net i net, salari total i perdut i tributació entre altres diferències.

Referències

  • Kenyon, George, Cem Canel i Brian D. Neuuter. "Efecte de les mesures de boles sobre beneficis nets i treballs periòdics, en el cicle de bucle en processament discret i per lots." International Journal of Production Economics97.3 (2005): 263-278.
  • Lin, Ji-Chai. "Persistència, elecció negativa i benefici brut dels professionals de NYSE." Diari de Finances. Vol. 48. núm. 3. 44 West Fourth St., pas 9-190, Nova York, Nova York, 10012: Amer Financial Assn, 1993.
  • Ryan, Stephen G. i altres. "Avaluació del contracte d'arrendament proposat a l'informe especial G4 + 1." Horitzons comptables15.3 (2001): 289-298.
  • Crèdit d'imatge: https://c.pxhere.com/photos/a2/e4/calculator_business_office_accounting_finance_close_up_financial_money-714533.jpg!d
  • Crèdit d'imatge: https://c.pxhere.com/photos/2a/ba/euro_bank_notes_coins_european_currency_business_trade_finance_profit-1052810.jpg!d